Skip to main content

แผนแม่บทชุมชน

เรียงตาม:
document
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำในสิ่งที่ท้าทายเมื่อได้ประกาศให้ “การลดอบายมุข สร้างสุขด้วยปัญญา” เป็นวาระเมืองคนดี ได้มีการขับเคลื่อนเป็นระบบ เป็นกระบวนในลักษณะของการบูรณาการกิจกรรมและการรวมพลังกับภาคีต่างๆ ให้เกิดการลด ละ เลิก อบายมุข โดยจัดการควบคุมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและสร้างความเดือดร้อนต่อบุคคล
อ่านต่อ...
document
บทเรียนและประสบการณ์ของการบริหารและจัดการกำลังคนระดับพื้นที่ในหนังสือเล่มนี้ อาจจะไม่ใช่บทเรียนที่ดีที่สุด หากแต่น่าจะสามารถเป็นตัวจุดประกายความหวังให้ทุกคนได้เห็นว่า ท่ามกลางข้อจำกัด ปัญหามีทางออกเสมอ หากเราคิดหาทางออกและลงมือทำอย่างจริงจัง
อ่านต่อ...
document
ชุมชนที่เป็นต้นแบบทางความคิดและร้อยเรียงวิถีสุขภาวะด้วยการพึ่งตนเอง และมีพลังในการขับเคลื่อนให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเป็น "ตำบลน่าอยู่" กับชุมชนตำบลขุนทะเล ที่สร้างการมีส่วนร่วมจนเกิดการพัฒนาตามวิถีของประชาชน จนเป็นบทเรียนในระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้กับพื้นที่อื่นๆ
อ่านต่อ...