Skip to main content

นโยบาย

เรียงตาม:
document
กรอบแนวคิดการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นมา กรณีตัวอย่างเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นประสบการณ์จากต่างประเทศ
อ่านต่อ...
document
เป็นแนวทางเบื้องต้น และเป็นคู่มือที่ใช้ในการประสานการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และมีพลังต่อการเปลี่ยนแปลง
อ่านต่อ...
 การวิเคราะห์ระบบกระประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ.jpg
document
มีการรวบรวมประเด็นสำคัญที่สะท้อนให้สังคมไทยได้ศึกษาทำความเข้าใจกับแนวโน้มวิวัฒนาการการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพที่มีพัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็ว และประมวลตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อ่านต่อ...
 ตามวิถีคนอีสาน.jpg
document
โอกาสการจัดงานสร้างสุข คือ วาระของคนอีสานที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้มีแรงขับเคลื่อนต่อไป โดยมีจังหวัดเจ้าภาพในภาคอีสานคอยมารับช่วงการดำเนินงานต่อ ทำหน้าที่เป็นผู้เอื้ออาสาหรือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพจนทั่วแผ่นดินอีสาน ความสำคัญหรืออำนาจการจัดงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเท่านั้น แต่คือคนอีสานทุกคนที่เป็นเจ้าของทุกเรื่องอันเกี่ยวข้องกับสุขภาพและและสุขภาวะซี่งนับวันจะยิ่งถูกคุกคามหนักยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...
document
การกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาระบบอาหารและกระบวนการทำงาน จำเป็นต้องมีการดำเนินงานโดยเร่งด่วนและหากจะให้บรรลุผลจะต้องดำเนินการทั้ง 3 ส่วนไปพร้อมๆกัน อันได้แก่ พัฒนาองค์ความรู้ เสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย และนโยบายแบบมีส่วนร่วม
อ่านต่อ...
document
เยาวชนเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ เพราะฉะนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้ดีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และทุกหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องมีนโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามแนวทาง "โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก"
อ่านต่อ...
 ด้านครอบครัวต่อรัฐบาล.jpg
document
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายด้านครอบครัวต่อรัฐบาล จากผลการสำรวจคิดเห็นของประชาชนการระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรด้านครอบครัว เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม สถานการณ์และจุดอ่อนของครอบครัวไทย
อ่านต่อ...
document
พัฒนาการและการผลักดันนโยบายควบคุมปัญหาสุราของประเทศไทย แนวทางการขึ้นภาษีสุราเพื่อลดปริมาณการบริโภคโดยรวม, ปัญหาสุราในประเทศไทย, Alcohol consumption, Policy responses, Alcohol policy,นโยบายควบคุม, ปัญหาสุรา, ภาษีสุรา, Alcohol abuse, Alcoholism, Traditional culture roles, Public health concerns, นโยบายการเปิดเสรีการผลิตสุรา, สุรา, การผลิตสุรา, การจำหน่ายสุรา, เหล้าพื้นบ้าน, ร้านขายเหล้า
อ่านต่อ...
document
มาร่วมกันทำความรู้จักกับความเป็น อีสาน และวิธีการสร้างความสุขในชีวิต ของชาวภาคอีสาน
อ่านต่อ...