Skip to main content

การพัฒนาสมรรถนะหลัก

เรียงตาม:
document
เป็นการทบทวน และนำข้อสรุป Core competencies ของนักสาธารณสุขไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่ควรจะเป็นในอนาคต และมีแนวคิดพื้นฐานความเชื่อที่ว่า มีความจำเป็นต้องกำหนด Core competencies ของนักสาธารณสุขใหม่ ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของสังคมไทย ซึ่งควรมีความแตกต่างจากข้อกำหนดของประเทศทางตะวันตกและขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้
อ่านต่อ...