Skip to main content

พฤติกรรมการบริโภค

เรียงตาม:
video
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและวัมนธรรมการบริโภคอาหารที่ห่างไกลอาหารจากธรรมชาติ ในปัจจุบันทำให้เด็กไทยติดหวาน สาเหตุของเด็กที่กินหวานส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดู ความไม่รู้และรวมถึงการเลี้ยงดูด้วยขนม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการกินหวานของเด็ก จึงเป็นการนำมาซึ่งโรคร้าย
อ่านต่อ...
document
แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนำร่อง คณะครูช่วงชั้นปฐมวัยของโรงเรียนวัดเทพชุมนุมได้ใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการสอนโดยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม
อ่านต่อ...