Skip to main content

ศาสนาอิสลาม

เรียงตาม:
document
การสัมมนาที่เป็นเวทีให้ที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้รับทราบแนวนโยบายของรัฐบาลใหม่ในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีต่อไป
อ่านต่อ...
document
การรวบรวมคำสอนของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตามที่ศาสนาอิสลามได้กล่าวไว้ตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีปัญหาเหล่านี้
อ่านต่อ...
document
รวบรวมคุตบะฮ์ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำทางศาสนาในการให้ความรู้แก่พี่น้องมุสลิมในทุกๆ พื้นที่ของประเทศ แม้ว่าจะไม่คลอบคลุมอีกหลายประเด็นที่มีความสำคัญต่อสุขภาวะ แต่ก็คลอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทุกคน ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามจะส่งผลต่อสุขภาวะของทุกคน
อ่านต่อ...
document
เป็นการรวบรวมคำสอนและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับสุขภาวะมาเผยแพร่ให้แก่เยาวชนมุสลิมไทยมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมๆกับสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
อ่านต่อ...
document
การสานเสวนาเหตุเป็นการสะท้อนภาพความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นำศาสนาไปสู่สังคมวงกว้าง การเสวนาผู้รู้และผู้นำศาสนาในเรื่อง เหตุแห่งความรุนแรงและอุปสรรคของความสมานฉันท์ การสร้างความสมานฉันท์การสร้างสันติภาพ ศาสนากับความรุนแรง การสานเสวนา ศาสนเสวนาพุทธอิสลาม การตีความทางศาสนา สื่อมวลชนกับการทำงานของภาครัฐ บทบาทของศาสนิกในการสร้างสันติภาพ
อ่านต่อ...
document
การรวบรวมข้อมูลวิชาการอิสลามด้านสุขภาวะ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ และเป้นแนวทางสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของสังคมมุสลิม ในหัวข้อของสิ่งแวดล้อม อาหาร ความสะอาด การรักษาพยาบาล ความยากจน และ การพักผ่อน
อ่านต่อ...
document
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางของหลักในศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการรวบรวม เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับวิถีทางเกี่ยวกับการปฏิบัติ และการดำเนินชีวิต ตามแนวทางคำสอนของศาสนา
อ่านต่อ...
document
การสร้างเสรืมสุขภาวะมุสลิมไทย โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อทำความเข้าใจหลักการดูแลสุขภาพ ตามหลักของศาสนาอิสลาม เนื่องจากศาสนาอิสลามนั้นมีข้อบังคับ ข้อห้าม แหละหลักปฏิบัติหลายอย่างที่ต่างจากศาสนาอื่น จึงควรทำความเข้าว่าการดูแล และสร้างสุขภาพอย่างเหมาะสมขอ
อ่านต่อ...
document
หนังสือแปลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ และการรักษาทางการแพทย์ โดยยึดหลักและแนวทางตามของท่านศาสดามุฮัมมัด ซล. ของศาสนาอิสลาม โดยมีแนวทางการรักษาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
อ่านต่อ...