Skip to main content

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ

เรียงตาม:
document
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสำรอง โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ...
document
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ...
document
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ...