Skip to main content

สุขภาพทางเพศ

เรียงตาม:
jpg
document
ทบทวน และวิเคราะห์เนื้อหา แนวโน้มและคุณภาพของสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในเจ็ดเล่มที่ทำการวิเคราะห์สื่อประเภทหนังสือพิมพ์ของหกประเทศในภูมิภาคนี้ว่ารายงานข่าวเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยไว้อย่างไรบ้าง
อ่านต่อ...
document
เมื่อเด็กและเยาวชนคือกำลังที่สำคัญในการพัมนาประเทศ นอกจากจะสร้างเสริมเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีแล้ว ควรสร้างเสริมให้เขาสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมโครการต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กละเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดูแลสุขภาพของตนได้ด้วย
อ่านต่อ...