Skip to main content

โครงการสำหรับเด็ก

เรียงตาม:
document
เมื่อเด็กและเยาวชนคือกำลังที่สำคัญในการพัมนาประเทศ นอกจากจะสร้างเสริมเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีแล้ว ควรสร้างเสริมให้เขาสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมโครการต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กละเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดูแลสุขภาพของตนได้ด้วย
อ่านต่อ...