Skip to main content

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เรียงตาม:
document
คู่มือเยาวสมาชิก การเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรม โครงการค่าย 50 ปี บ.พ.ไทย เทิดไท้องค์ราชัน : เยาวชนไทยใช้ชีวิตพอเพียงภายใต้โครงการเครือข่ายเยาวชนไทย ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2549
อ่านต่อ...
document
นิทานพอเพียงเล่มนี้ กลุ่มไม้ขีดไฟนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้จากชุมชนของตนเองผ่านกระบวนการอ่าน เด็กๆ ได้นำเสนอและถ่ายทอดแนวคิดผ่านสื่อนิทาน เพื่อนำไปสู่การปลูกฝัง เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาตนเองของเด็กในอนาคต
อ่านต่อ...
images
สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงพยาบาลขอนแก่น
อ่านต่อ...