Skip to main content

การแสดงพื้นบ้านภาคใต้

เรียงตาม:
document
ในวโรกาส ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมูลนิธิสุขแก้ว-แก้วแดง โดยการสนับสนุนของ สสส. โครงการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชน ได้จัดให้มีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนใต้ ชุด “กลองกะบานอ” เยาวชนรุ่นใหม่รวมพลังผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก อาทิ ดิเกร์ฮูลู อนาซีด ซีละ ตารีอีนา รองเง็ง มโนราห์ รำกริช และอื่นๆ อีกมากมาย
อ่านต่อ...