Skip to main content

ท้องไม่พร้อม

เรียงตาม:
document
คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและผู้ให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมทางโทรศัพท์และในคลินิคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อ่านต่อ...
document
สถานการณ์ขณะนี้วัยรุ่นไทยกำลังเผชิญกับการขาดความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จนนำไปสู่ปัญหาสำคัญในปัจจุบัน คือ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม Up To Me คือ โครงการนำร่องการรณรงค์สื่อสารเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในสถานศึกษา
อ่านต่อ...
document
ประเทศไทยปัจจุบันประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และท้องไม่พร้อม ดังจะเห็นได้จากสื่อทุกวัน และทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ มีอัตราเพิ่มจนน่าใจหาย และยิ่งไปกว่านั้น วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมต่างอายุน้อยลง น้อยลงทุกที
อ่านต่อ...
document
การบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมทั้ง 7 คน และพวกเธอเป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงที่แบ่งปันประสบการณ์ใน "บันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม"
อ่านต่อ...