Skip to main content

การจัดการความรู้

เรียงตาม:
document
หนังสือ “โรงเรียนจัดการความรู้” คือ เรื่องราวของการใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ จนเกิดผลที่จับต้องได้ในบริบทของโรงเรียน และเป็นการนำเอา “ความรู้ฝังลึก” (Tacit Knowledge) ของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในบริบทของโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนกัน
อ่านต่อ...
document
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ที่เน้นไปที่เรื่องการประยุกต์ใช้ KM และการจัดการความรู้ที่อยู่ข้างในตัวคนทำงานหรือ KM Inside
อ่านต่อ...
document
การสร้างเสริมสุขภาพมีความจำเป็นในการป้องกันโรค มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นด้วยพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เช่น พฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย จิตใจหรืออารมณ์ รวมถึงการสร้างหรือปรับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีหรือปรับวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ
อ่านต่อ...
document
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สวรส. และเครือข่ายฯ ได้สนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนากำลังคนและระบบการจัดบริการเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยชี้ขาดคุณภาพบริการ ที่จะสร้างความยอมรับของประชาชนต่อ รพ.สต.ในที่สุด
อ่านต่อ...
document
หนีหนี้ให้มีกิน เป็นหนังสือชุดถอดประสบการณ์ชุมชนของตำบลบางสระเก้า ที่ชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู้หาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยการพึ่งพาตนเองในระยะ ๓ ปี ที่ชุมชนพยายามหาทางออกที่เป็นรูปธรรมให้กับตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาของคนในชุมชนซึ่งล้วนแต่เกิดจากกระบวนคิดของชุมชนและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ชุมชนได้ดำจนเกิดเป็นรูปธรรม
อ่านต่อ...
document
แนวคิดแห่งการจัดการความรู้แพร่หลายเข้ามาสู่องค์กรราชการต่างๆ อย่างแตกต่างกันไปตามบริบท มีทั้งได้ผลดียิ่งเป็นตัวอย่างของวิธีปฏิบัติที่ดีได้ และหลายหน่วยงานยังอยู่ระหว่างแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง การจัดการความรู้จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของหลายหน่วยงานในปัจจุบัน
อ่านต่อ...
document
คู่มือถอดความรู้ที่เขียนจากเวทีเสริมศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด โซนภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและการจัดการความรู้ต่อไป
อ่านต่อ...
document
"บทเรียนของการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ภาคประชาสังคม" เล่มนี้เป็นความพยายามที่จะทดลองหมุนเกลียวของความรู้ เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของการเรียนรู้ในภาคประชาสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาคส่วนฐานรากที่สำคัญของสังคมไทย
อ่านต่อ...
document
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่ปรากฎอยู่ในรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ ให้ได้ความรู้ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของระบบเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละบริบทของโรงเรียน
อ่านต่อ...
document
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ได้นำเทคนิคการจัดการความรู้ โดย "เรื่องเล่าเร้าพลัง" มาส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการในโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็ง ด้วยการจัดการความรู้ หวังให้มีทีมพัฒนาคุณภาพของแต่ละโรงเรียนที่เข้มแข็ง เป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดการความรู้ตามแนวทางดังกล่าว เพิ่มเติมขึ้นมาจากการดำเนินการอื่นๆ ที่เคยดำเนินการในโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการคุณภาพเชิงระบบ ให้ครอบคลุมงานทั้งหมดของโรงเรียนเป็นการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามวัย และมีความรู้สามารถตามมาตรฐานที่กำหนด สะท้อนให้เห็นความเป็นโรงเรียนเข้มแข็งตามเกณฑ์ของสถาบันฯ
อ่านต่อ...