Skip to main content

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เรียงตาม:
document
รายงานฉบับนี้เป็นบทสรุปของการบรรยายและการอภิปรายจากการถอดเทปอัดเสียง และประกอบกับตารางหรือ diagram ที่ใช้ในการบรรยายของการสัมมนาการ Palliative Care เข้ากับหลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบูรณาการ Palliative Care ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของโรงเรียนแพทย์ต่างๆ วิเคราะห์หาวิธีที่ดีที่สุดในการบูรณาการการให้บริการผู้ป่วยแบบ Palliative Care เข้ากับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง โดยพิจารณาจากแหล่งทรัพยากรและลักษณะการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน และมุ่งหวังว่าจะทำให้เกิดความตื่นตัวและเกิดเครือข่ายผู้สนใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงเรียนแพทย์ต่างๆ รวมทั้งได้แนวทางในการนำปรัชญาของ Palliative Care ไปถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ในการดูและผู้ป่วยต่อไปโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้น
อ่านต่อ...
document
ทำเนียบรายชื่อบุคคล องค์กร เครือข่าย และสื่อการเรียนรู้ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
อ่านต่อ...
document
เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทำอย่างไรผู้คน ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางสายสุขภาพจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยที่กำลังจะจากไป ไม่ได้สำคัญที่การยืดระยะเวลาหายใจหรือหัวใจเต้นออกไป แต่สำคัญที่ทำอย่างไรที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันในการแสดงความเคารพ พูดคุยสื่อสาร และช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบำบัดความทุกข์ทรมานแก่มนุษย์ผู้นั้นที่เหลือเวลาในโลกใบนี้น้อยเต็มที่
อ่านต่อ...
document
ปัจจุบันประเด็นที่เกิดปัญหาและถกเถียงกันในหมู่แพทย์และโรงพยาบาลเรื่องการรักษาที่มีปัญหาทั้ง 3 ด้าน คือข้อกฎหมาย ประเด็นทางจริยธรรมวิชาชีพ และเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการฟ้องร้อง ซึ่งทั้ง 3 ปัญหานี้มีความเกี่ยวพันกัน แต่ทุกวันนี้แพทย์และสาธารณสุขต่างให้น้ำหนักและเน้นไปในด้านจริยธรรมเรื่องของจิตใจ อันเนื่องมาจากข้อกฎหมายมีลักษณะตายตัวอยู่แล้วว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ และข้อกฎหมายก็จะคัดกรองประเด็นด้านความเสี่ยงในการฟ้องร้องไปในตัวอีกด้วย
อ่านต่อ...
document
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งที่เป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่มีความทุกข์ทรมานจากความปวด ผู้ป่วยหลายรายบอกว่าไม่ได้กลัวความตาย แต่กลัวความเจ็บปวดก่อนตาย ดังนั้นผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติส่วนใหญ่จะยินดีต้อนรับบุคลากรที่มาช่วยดูแลความเจ็บปวดให้
อ่านต่อ...
document
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่สภาพร่างกายแย่ลงเรื่อยๆ คนไข้ยังคงทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการรักษาโรคที่แพทย์มักจะพยายามมุ่งไปที่การรักษาตัวโรค โดยหลงลืมประเด็นของความทุกข์ทรมาน ซึ่งสำคัญมากสำหรับการอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งความปรารถนาในระยะสุดท้ายของผู้ป่วยอีกด้วย
อ่านต่อ...