Skip to main content

คู่มือสิทธิผู้สูงอายุตาม พรบ.ผู้สูงอายุ

เรียงตาม:
document
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 11 ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดบริการให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น ทางคณะทีมงานโครงการการขับเคลื่อนระบบบริการอย่างบูรณาการเพื่อสิทธิและสุขภาวะของผู้สูงอายุในระดับชุมชนตำบลปากพูน จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลต่อการใช้สิทธิ ตามที่สำคัญต่อการใช้สิทธิ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
อ่านต่อ...