Skip to main content

ระบบฐานข้อมูล TCNAP

เรียงตาม:
document
โปรแกรม TCNAP (Thailand Community network Appraisal Program) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการข้อมูลของชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะ ที่ทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันของคนในตำบล สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล โดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลที่ตำบลสามารถนำมาใช้และปรับปรุงให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง เกิดความรู้ในองค์ประกอบการจัดระบบข้อมูลตำบลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่อง เกิดบุคลากรและแกนนำในตำบลที่มีสมรรถนะในด้านการจัดการข้อมูลและการนำใช้ข้อมูล และเกิดเครือข่ายระบบข้อมูลในระดับตำบลที่สามารถขยายไปสู่ตำบลอื่นๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป
อ่านต่อ...