Skip to main content

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เรียงตาม:
document
สมุดสุขภาพประจำตัวสำหรับชุมชน กทม.ไร้พุง ใช้เป็นสมุดบันทึกประจำตัว และเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตต่างๆ ของ กทม. ให้มีน้ำหนักอยู่เกณฑ์ปกติตามวัยตามหลักการ 3 อ.
อ่านต่อ...