Skip to main content

การพัฒนาแหล่งรายได้ของ อปท.

เรียงตาม:
document
เป็นการถอดความและเรียบเรียงเนื้อหาจากการนำเสนอของ คุณสมพร ใช้บางยาง รศ.วุฒิสาร ตันไชย และ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ในการประชุม คู่คิดมิตรแท้ อปท. ปีที่ 3 เรื่อง การกระจายอำนาจ : ความท้าทายและความสำเร็จ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจในวงกว้าง
อ่านต่อ...