Skip to main content

ปัญหาขยะ

เรียงตาม:
document
ปัญหาขยะบ้านควนโนรี เป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มลุกขึ้นเรียกร้องการปกป้องคุ้มครองสิทธิฯ จากเดิมคนที่ได้รับผลกระทบนั้น ไม่เคยเรียกร้อง หรือร้องขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจากหน่วยงานใดมาก่อน จนกระทั่ง ทาง คสม.ปัตตานี ได้ประสานงานแกนนำในพื้นที่ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาข้อสรุปร่วมกันในการช่วยกันแก้ปัญหาและยกเป็นประเด็นสาธารณะที่ทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกัน และท้าทายรูปธรรมความสำเร็จในการช่วยแก้ปัญหาที่ยังคงท้าทายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
อ่านต่อ...
document
เอกสารชุดถอดประสบการณ์ของชุมชน ที่บอกถึงขั้นตอนการดำเนินงานของคณะทำงานชุมชนเป็นสุขบ้านมงคล ม.2 และพัฒนาการขบวนการแก้ปัญหาของชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกับวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการสืบค้นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านมงคล
อ่านต่อ...
document
ภายใต้สโลแกนที่ชาวชุมชนเมืองบัวยืนยันหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกันว่า "ขยะทุกชิ้น..คนเมืองบัวจัดการได้" คงทำให้หลายท่านอยากรู้จัก และอยากรู้กระบวนการทำงานเพื่อแก้ปัญหาขยะของชุมชนเมืองบัวว่าเขาทำอะไร และทำอย่างไรกับปัญหาขยะที่เรื้อรังมานานของชุมชน
อ่านต่อ...
 เรื่องของขยะเราจะเปิดใจต่อกัน.jpg
document
เหตุการณ์ความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้คนรู้จักหมู่บ้านควนโนรี การจัดอบรมอาสาสมัคร คสม. ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาขยะในหมู่บ้าน จากคนในพื้นที่ และได้มีการพูดคุยเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่และดำเนินการปัญหาต่อไป
อ่านต่อ...