Skip to main content

ถอดบทเรียนโครงการ อย.น้อย

เรียงตาม:
document
ชุดเอกสารการถอดบทเรียน อย.น้อย นี้ได้นำกรณีศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรม อย.น้อย ที่น่าสนใจจากโรงเรียนต่างๆ มาประมวลไว้เพื่อแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และการเรียนรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากิจกรรม อย.น้อย ในระยะต่อๆ ไป โดยในชุดเอกสารการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 3 เรื่อง 3 รส ซึ่งเล่มนี้เป็น เล่ม 3 “ขยายผลสู่ชุมชน และครอบครัว” นำเสนอกรณีตัวอย่างการขยายผลโครงการ อย.น้อย สู่ครอบครัวและชุมชน ซึ่งมีส่วนช่วยให้เป้าหมายการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเยาวชนในสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง
อ่านต่อ...
document
ชุดเอกสารการถอดบทเรียน อย.น้อย นี้ได้นำกรณีศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรม อย.น้อย ที่น่าสนใจจากโรงเรียนต่างๆ มาประมวลไว้เพื่อแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และการเรียนรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากิจกรรม อย.น้อย ในระยะต่อๆ ไป โดยในชุดเอกสารการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 3 เรื่อง 3 รส ซึ่งเล่มนี้เป็น เล่ม 2 “บูรณาการ งานท้าทาย” นำเสนอกรณีตัวอย่างการนำแนวคิด เนื้อหา และกิจกรรมโครงการ อย.น้อย บูรณาการสู่หลักสูตรการสอน ซึ่งทำได้ในรูปแบบที่หลากหลาย และสนุกสนานไม่แพ้เนื้อหาวิชาใดๆ
อ่านต่อ...
document
ชุดเอกสารการถอดบทเรียน อย.น้อย นี้ได้นำกรณีศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรม อย.น้อย ที่น่าสนใจจากโรงเรียนต่างๆ มาประมวลไว้เพื่อแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และการเรียนรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากิจกรรม อย.น้อย ในระยะต่อๆ ไป โดยในชุดเอกสารการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 3 เรื่อง 3 รส ซึ่งเล่มนี้เป็น เล่ม 1 “พลังดอกไม้บาน” นำเสนอบทบาทของเยาวชนในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการในช่วงที่ผ่านมา และแนวทางการสนับสนุนจากครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ...