Skip to main content

ผลการวิจัย

เรียงตาม:
document
รวบรวมผลการวิจัยเพื่อพัฒนากลไกและคุณภาพการสื่อสารสุขภาพ 8 หัวเรื่อง ไว้สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงฐานความเข้าใจในระบบสื่อสารมวลชน ที่เป็นเส้นเลือดสำคัญของการสื่อสารสุขภาพ จนถึงกระบวนการเกิดขึ้นของสื่อทางเลือกที่กลายเป็นเครื่องมือใหม่ พื้นที่ใหม่ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอย่างมีพลัง
อ่านต่อ...
jpg
document
การดำเนินการเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรสาขาการพยาบาลศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงเนื้อหาของหลักสูตร และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทยให้บรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพดีได้ในที่สุด
อ่านต่อ...
document
รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการออกกำลังกายของชุมในเขตอบต. 2แห่ง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหว และออกกำลังกาย นำไปสูแนวทางในการพํฒนาหนังสือคู่มือ รูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหว และการออกกำลังกายสำหรับชุมชนในพื้นที่ อบต. ต่อไป
อ่านต่อ...
document
การรวบรวมแนวความคิดและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพ โดยได้มีการนำเสนอผลการวิจัยการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพในสื่อต่างๆ กัน เพื่อขยายแนวคิดในการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพเพื่อประชาชนต่อไปด้วย
อ่านต่อ...