Skip to main content

การออกกำลังกาย

เรียงตาม:
document
ปัจจุบันมีผู้ได้รับการวินิฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ 10 ล้านคนทั่วโลกและจะเพิ่มขึ้นอีก 50% ในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้นการวางแผนป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาพสำหรับผู้ได้รับการวินิฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สำหรับตัวผู้ป่วยเองและสังคม อันเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มและผลกระทบนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะลดอัตราเพิ่มและเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
อ่านต่อ...
document
การเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพนั้น จะต้องทำทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างมีแบบแผนหรือการออกกำลังกายอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
อ่านต่อ...
jpg
document
หลังจากอายุ 30 ปีไปแล้วคนเราจะมีพลังลดลงร้อยละ 1 ทุกๆปี เมื่ออายุครบ 60 ปี พลังจะลงลงไป 30%ของอายุ 30ปี การขาดการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการถดถอยของร่างกาย เนื่องจากเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายโดยการให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย
อ่านต่อ...
jpg
document
การส่งเสริมให้เด็กเคลื่อนไหว ออกแรง ออกกำลังที่เหมาะสมจะช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ร่างกายพัฒนาได้สมวัย และยังส่งผลดีต่อระบบหัวใจ หลอดเลือด ควบคุมน้ำหนักตัว รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างนิสัยให้รักการออกกำลังกายซึ่งเมื่อโตขึ้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด ความดัน เบาหวาน และโรคอ้วนได้
อ่านต่อ...
jpg
document
เป็นวิธีการเคลื่อนไหวออกกำลังกายประเภทฝึกความอ่อนตัว หรือการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ชอบออกกำลังกายเบาๆ หรือผู้ที่ตรากตรำออกแรงทำงานหนัก ต้องการให้มีการเผาผลาญพลังงาน และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมหรือโรคที่เกิดจากการเคลื่อนไหวน้อย เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน อ้วน ปวดหลัง เป็นต้น
อ่านต่อ...
 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน.jpg
document
เป็นคู่มือในการทำโครงการลดน้ำหนักนักเรียนที่มีน้ำหนักสูงเกินเกณฑ์ และเพิ่มน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยจัดทำสำหรับนักเรียนและครูทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัว และเพื่อน
อ่านต่อ...
document
เป็นแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการมาแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนและเครือข่ายกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กไทย
อ่านต่อ...
document
หัวใจสำคัญของการ "พิชิตอ้วน พิชิตพุง" คือการป้องกันไม่ให้อ้วน หากน้ำหนักเริ่มเพิ่มให้รีบลด
อ่านต่อ...
document
วรรณกรรมของสุขภาพที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว เมื่ออ่านแล้วจะรู้สึกระชุ่มกระชวย และเห็นว่าอายุตามปีเกิดของเราเป็นเพียงตัวเลข แต่อายุทางใจของเรายังอยู่ในวัยเยาว์ เรียกได้ว่ามีหัวใจหนุ่มสาวอยู่ในร่างกายและจิตใจเสมอ
อ่านต่อ...
document
การเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกาย มีประโยชน์ทั้งในด้านป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน การณรงค์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการป้องกัน จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคและความทุพพลภาพที่จะเกิดขึ้นตามมา
อ่านต่อ...