Skip to main content

พหุปัญญาสู่สังคมพหุวัฒนธรรม

เรียงตาม:
document
แนวทางการแก้ปัญหาวิกฤติความรุนแรงของสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะคนในพื้นที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามแนวทางสมานฉันท์ ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคการเมือง โดยอาศัยสภาพพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรมอันหลากหลายโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และศาสนาเป็นเครื่องมือและปัจจัยในการจัดทำเป็นแผนงานสร้างสุขภาวะชุมชน จะเป็นหนทางหนึ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านต่อ...