Skip to main content

การสอนแบบบูรณาการ

เรียงตาม:
jpg
document
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวการสอนแบบบูรณาการ มุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความเป็นมนุษย์และชีวิตจริงในสังคมผสมผสานความรู้กับหลักการ ทฤษฎีซึ่งต้องอาศัยทั้งกระบวนการคิด และสาระที่เป็นจริง โดยทั้งหมดต้องเกิดการประจักษ์ด้วยตนเอง และใช้ตนเองเป็นผู้ค้นหาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจสาระนั้นๆ
อ่านต่อ...
document
การสร้างคนด้วยกระบวนการพัฒนาด้วยกระบวนการสอนเนื้อหาที่เป็นความรู้และวิทยาการที่จำเป็นต่อการเข้าใจและแก้ไขปัญญาอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ที่ทำหน้าที่ผลิตพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพขาดความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ที่เป็นสภาพบริบทวิธีคิดของชาวบ้าน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอาจารย์
อ่านต่อ...
document
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการประมเนศักยภาพของอาจารย์ในระบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระบบบริการสุขภา
อ่านต่อ...