Skip to main content

รายงานการวิจัย

เรียงตาม:
 กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า.jpg
document
การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า และไม่มีแผลที่เท้า ศึกษาเงื่อนไขทางสังคมที่มีผลต่อการเป็นเบาหวานและมีแผลที่เท้า รวมถึงศึกษาระบบบริการสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
อ่านต่อ...
 เรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัด.jpg
document
การศึกษาบริบทและทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อความคิด ความเชื่อ การรับรู้ของผู้เป็นเบาหวาน , การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานและผู้ดูแล , การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานและผู้ดูแล , เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแล และการรักษาผู้เป็นเบาหวาน
อ่านต่อ...
 เรื่องการพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคต้องกระจกในโรงพยาบาลน่าน.jpg
document
การศึกษาวิธีการให้ข้อมูลข่าวสาร/การปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในปัจจุบัน , การหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดของผู้ป่วยต้อกระจก , การพัฒนาวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต้อกระจก
อ่านต่อ...
jpg
document
รายงานการวิจัยเพื่อหารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลับแล
อ่านต่อ...
jpg
document
รายงานการวิจัยที่ศึกษาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ...
jpg
document
การศึกษาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ...
 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.jpg
document
การศึกษาสภาพปัจจุบันและการดำเนินการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวและกลุ่มภาคีในอำเภอวังน้ำเขียว , การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวและกลุ่มภาคีในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอำเภอวังน้ำเขียว , การหารูปแบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวและกลุ่มภาคีให้บูรณาการและยั่งยืน
อ่านต่อ...
 การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดญ.jpg
document
บรรณานุกรมวรรณกรรมงานศึกษาด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สรุปสาระสำคัญของวรรณกรรมงานวิจัยที่คัดสรร , แผนภาพขั้นตอนและวิธีการจัดเครือข่ายด้านยาเสพติดในชุมชน , พัฒนาการของการจัดเครือข่ายด้านยาเสพติด และความสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต่างๆ
อ่านต่อ...
document
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการประมเนศักยภาพของอาจารย์ในระบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระบบบริการสุขภา
อ่านต่อ...