Skip to main content

ไร้พุง

เรียงตาม:
document
คู่มือปฏิบัติการสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อจะเป็นการเติมเต็มแนวคิดใหม่ๆ จากประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นทางเลือกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้คบคิดริเริ่มสิ่งใหม่ที่จำเป็น ทบทวน พัฒนา ปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามสมควรแก่ผู้เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ...
document
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนไร้พุง กระบวนการและต้นแบบ บทเรียนการดำเนินงานขจัดปัญหาโรคอ้วนในโรงเรียน ที่นำไปสู่การบริหารจัดการให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหันมาใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนไทยไร้พุง
อ่านต่อ...