Skip to main content

รายงานประจำปี

เรียงตาม:
document
รายงานประจำปี ๒๕๕๕ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สร้างสรรค์สังคมสุขภาวะเพื่อประโยชน์สุขของทุกคน เบื้องหลังความสำเร็จของ สสส. คือความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งคือ ฐานพลังอันเข้มแข็ง ที่จะนำสังคมไทยไปสู่เส้นชัยสุขภาวะในทศวรรษที่สองของ สสส. ด้วยกัน
อ่านต่อ...
document
รายงานประจำปี ๒๕๕๔ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : ๑ ทศวรรษ สสส. มุ่งมั่นสู่สั่งคมสุขภาวะ ๑๐ ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางการทำงานสู่สังคมสุขภาวะ สสส. และภาคี ขับเคลื่อนงาน วางรากฐานทำให้แนวคิดสุขภาวะเป็นที่รู้จัก และเกิดการขยายผลทั่วประเทศไทยในกลุ่มคนทุกระดับ สสส.กำลังก้าวสู่ทศวรรษที่สอง เมล็ดพันธุ์แห่งสุขภาวะกำลังแผ่ขยายและเติบโตทุกแห่งหนเป็นการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังสุขภาวะอย่างมุ่งมั่น
อ่านต่อ...
document
รายงานประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการสรุปภาพรวมในปีที่ผ่านมา สสส. มีผลงานเด่นในการสนองตอบต่อนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล หนุนเสริมการทำงานของภาคประชาชน และสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่าย กระทั่งก่อให้เกิดผลงานในการลดปัจจัยเสี่ยง และเสริมปัจจัยสร้างด้านสุขภาวะจนเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้
อ่านต่อ...
document
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนที่จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน เชื่อมประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเป็น "ตัวเร่ง" หรือ "น้ำมันหล่อลื่น"
อ่านต่อ...
 Annual Report 2006.jpg
document
รายงานประจำปี 2549 ของ สวรส. ซึ่งประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ ข้อมูลพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี และรายงานทางการเงิน
อ่านต่อ...
annual_2551.jpg
document
รายงานประจำปี 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : ปีที่ 7 กับการเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย ให้ก้าวไปในทิศทาง "สร้างนำซ่อม"
อ่านต่อ...
document
รายงานประจำปี 2549 ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และการจัดการความรู้ KM
อ่านต่อ...
 2545.jpg
document
รายงานประจำปี 2545 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : การสร้างเสริมสุขภาพยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสำคัญ
อ่านต่อ...
document
รายงานประจำปี 2550 ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HiTAP)กระทรวงสาธารณสุข ในการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินเทคโนโลยีและและนโยบายด้านสุขภาพหลายโครงการทั้งประสบผลสำเร็จและล้มเหลวและภาพรวมงานวิจัยปี 2550
อ่านต่อ...
 2549 สกว.สำนักงานภาค.jpg
document
รายงานประจำปี 2549 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค โดยสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานงบประมาณ 2549 ผลกระทบ โครงการวิจัยต่างๆ งานภาคี และการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ...