Skip to main content

ดูแลสิ่งแวดล้อม

เรียงตาม:
document
เรื่องราวของโรงเรียน 8 แห่งในชุมชนต้นแบบ ที่สะท้อนความพยายามของครูและนักเรียนในการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆภายในโรงเรียนซึ่งบางแห่งประสบความสำเร็จถึงขั้นสั่นสะเทือนชุมชนรอบข้างได้อย่างน่าชื่นใจ
อ่านต่อ...