Skip to main content

การงดเหล้า

เรียงตาม:
document
รายงานการถอดบทเรียนเล่มนี้เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ดำเนินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การแสวงหาวิธีการเพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปีต่อๆ ไป
อ่านต่อ...
document
คู่มือในการงดเหล้า,เลิกเหล้า
อ่านต่อ...