Skip to main content

บุหรี่

เรียงตาม:
document
บุหรี่, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคหัวใจ, โรคมะเร็งปอด, การสูบบุหรี่, สาเหตุการตายจากการสูบบุหรี่, สารพิษในบุหรี่
อ่านต่อ...
jpg
document
ควันบุหรี่มือสอง, สารก่อมะเร็ง, ควันบุหรี่มือสอง ,ผลของการได้รับควันบุหรี่, สถานที่ใดบ้างเป็นเขตปลอดบุหรี่, ผลดีของร้านอาหารปลอดบุหรี่, เคล็ดลับในการทำให้ร้านอาหารปลอดบุหรี่, บุหรี่, ร้านอาหารปลอดบุหรี่, กฎหมายกับร้านอาหารปลอดบุหรี่, ข้อดีของร้านอาหารปลอดบุหรี่
อ่านต่อ...
 บุหรี่ข้ามชาติ.jpg
document
กลยุทธ์สกัดโฆษณา ณ จุดขาย,ขบวนการเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทย,กลอุบายข้ามชาติ,โฆษณาการส่งเสริมการขาย,ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่,แผนการควบคุมการบริโภคยาสูบของ สสส.
อ่านต่อ...
jpg
document
อันตรายของควันบุหรี่, ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็ก, สารพิษในบุหรี่ ,ทำอย่างไรให้บ้านปลอดบุหรี่, เคล็ดลับการเลิกบุหรี่เพื่อลูก, การเลิกบุหรี่, อันตรายของควันบุหรี่, สารพิษในบุหรี่, ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็ก, การสูบบุหรี่ของพ่อ, ความู้สึกของเด็กต่อการสูบบุหรี่ของพ่อ, บ้านปลอดบุหรี่
อ่านต่อ...
jpg
document
ความเสี่ยงในโรคต่างๆ จากบุหรี่,ผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อทั้งที่ไม่ได้สูบ,เหตุผลที่สถานที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่,การตื่นตัวในการขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ในต่างประเทศ,ประโยชน์ของที่ทำงานปลอดบุหรี่,นโยบายปลอดบุหรี่ช่วยลดพนักงานที่สูบบุหรี่ได้,กำไรจากการปลอดบุหรี่,สถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
อ่านต่อ...
jpg
document
การสูบบุหรี่ของพระสงฆ์,ทำไมวัดต้องปลอดบุหรี่,เคล็บลับในการเลิกบุหรี่,สร้างค่านิยมเข้าวัดปราศจากบุหรี่, เขตปลอดบุหรี่, วัดปลอดบุหรี่, การสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในประเทศไทย, พระภิกษุกับบุหรี่, เคล็ดลับการเลิกบุหรี่, การเลิกบุหรี่
อ่านต่อ...
jpg
document
การเลิกบุหรี่, วิธีการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง, อาการถอนยา, อาการขาดบุหรี่, การหยุดความคิดพิชิตบุหรี่
อ่านต่อ...
jpg
document
เป้าหมายทางการตลาดของบริษัทบุหรี่, แผนล่อของธุรกิจบุหรี่, เยาวชนไทยคือเป้าหมายทางการตลาด, โครงการรณรงค์ป้องกันเยาวชนสูบบุหรี่ปัญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน ,มาตรการเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ,การสูบบุหรี่ของเยาวชน, เยาวชนกับบุหรี่, บุหรี่และสุขภาพ, การสูบบุหรี่ของเยาวชน, การสูบหรี่ของวัยรุ่น, สังคมปลอดบุหรี่
อ่านต่อ...
document
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ในระหว่างการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ, การป้องกันและส่งเสริมการเลิกบุหรี่, รูปแบบและลักษณะกิจกรรมของเภสัชกรในการให้บริการเลิกบุหรี่, การสูบบุหรี่, ปัญหาทางสุขภาพกับการสูบบุหรี่, การป้องกันและการส่งเสริมการเลิกบุหรี่, บทบาทของเภสัชกรกับการเลิกบุหรี่, กิจกรรมของเภสัชกรในการเลิกบุหรี่, การเลิกบุหรี่, การควบคุมการสูบบุหรี่
อ่านต่อ...
 ควบคุม เหล้า บุหรี่ เพื่อลดการกระทำผิดของเยาวชน.jpg
document
นโยบายการควบคุมสุราในประเทศไทย, ความเป็นมาของโครงการฯ , ยุทธศาสตร์ลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจากการดื่มแอลกอฮอล์ และตัวอย่างกรณีศึกษา
อ่านต่อ...