Skip to main content

บุหรี่

เรียงตาม:
document
ยาสูบ,กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ,ยาสูบและเยาวชน,การประชุมนานาชาติว่าด้วยยาสูบและสุขภาพ,การประชุมนานาชาติเรื่องกฎหมายสากลเพื่อการควบคุมยาสูบ,การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข, การควบคุมยาสูบ, แผนเร่งรัดกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ, FCTC, ความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุข,การริเริ่มสังคมปลอดบุหรี่, มิติด้านสุขภาพอนามัย, การส่งเสริมการรับรองกรอบอนุสัญญา, แนวโน้มกการบริโภคยาสูบ, โครงการริเริ่มสังคมปลอดบุหรี่, อุตสาหกรรมยาสูบ, แผนงานโครงกรแทรกแซงเพื่อควบคุมยาสูบ
อ่านต่อ...
document
<p>สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วันงดสูบบุหรี่โลก, ความเป็นมาของวันงดสูบบุหรี่โลก, ขบวนจักรยานเชิญคบเพลิงรณรงค์เพื่ออากาศสดใส, การประกวดสุนทรพจน์รรรงค์เพื่ออากาสสดใสปลอดจากภัยควันบุหรี่, รางวัล Tobacco-Free World Awards 2000, รายชื่อผู้ได้รับเหรียญทองบุหรี่หรือสุขภาพขององค์การอนามัยโลก, การจัดกิจกรรมเลิกบุหรี่เพื่อชัยชนะ, นิทรรศการบันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่, การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก</p>
อ่านต่อ...
 พ.ศ.2544.jpg
document
<p>การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่, การสูบบุหรี่, พฤติกรรมการสูบบุหรี่, การดื่มสุรา, ประเภทบุหรี่ในการสำรวจ, บุหรี่ชอง, บุหรี่มวนเอง, บุหรี่ซิการ์, ไปป์, สุรา, การสูบบุหรี่ของประชากร, การสูบบุหรี่ของประเทศไทย, การดื่มสุรา, ผู้ดื่มสุรา, พฤติกรรมในการดื่มสุรา, การดื่มสุราของหญิงที่กำลังตั้งครรภ์</p>
อ่านต่อ...
jpg
document
Bertrand prices, optimal taxation, price elasticity of demand, revenue maximization,simulation, การสูบบุหรี่, บรรษัทบุหรี่ข้ามชาติ, อุตสาหกรรมยาสูบ, การสูบบุหรี่ในประเทศไทย, เศรฐศาสตร์การเมืองเรื่องบุหรี่, การวิเคราะห์เพื่อคำนวณอัตราภาษีบุหรี่
อ่านต่อ...
document
รายงานการดำเนินงานของสสส. ในปี 2548 มีรายละเอียดการแนะนำองค์กร แนะนำผลงานของสสส. ทั้งการดำเนินนโยบาย และการบริหารตลอดปีที่ผ่านมา ผลงานในภาพรวม สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นหลักทั้ง 4 ประเด็น ตัวอย่างผลการทำโครงการ ผลงานที่แยกตามวัตถุประสงค์ การประเมินผลและ
อ่านต่อ...
document
รายงานการดำเนินงานของสสส. ในปี 2547 โดยมีภาพและรายนามของคณะกรรมการต่างๆ ผลงานที่โดเด่นของ สสส. ทิศทางการทำงานในปีต่อไป มีการสรุปภาพรวมของโครงการในปี 2547 และตัวอย่างของผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ทั้งด้าน การประเมินผล การเงิน เป้นต้น และยังมี
อ่านต่อ...
document
เปิดเผยข้อเท็จจริงของเหล่าบริษัทบุหรี่ ที่ดำเนินกิจกรรม หรืนโยบายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในเยาวชน เพื่อแสดงความห่วงใยต่อเยาวชนในการที่จะสูบบุหรี่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กิจกรรมหรือป้ายรณรงค์ต่างๆ นั้นแฝงไปด้วยจุดมุ่งหมายทางการค้า การโฆษณาและการหลีกเลี่ยงกฎหมา
อ่านต่อ...
document
รวบรวมงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และบุหรี่ ในมิติต่างๆ ที่รวบรวมรายละเอียดของหนังสือ หรือข้อมูลทางบรรณานุกรม และบทคัดย่อเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ แสดงให้ทราบว่มีผลงานการวิจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ แ
อ่านต่อ...
document
เนื่องจากการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นมาก จึงมีการศึกาในด้านเศรษฐ เปรียบเทียบ กับสินค้าอื่นๆ ทำให้เห็นข้อเท็จจริงหลายประการ ซึ่งจากผลการศึกษาทำให้มีข้อแนะนำว่า การขึ้นภาษีสรรพสามิต บุหรีน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการควบคุมการบริโภคบุหรี่ และส่งผลเสียน้อยที่สุดต่
อ่านต่อ...
document
การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบ การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องจากการควบคุมการบริโภคบบุหรี่ของไทย ยังมีจุดอ่อนในหลาสยด้าน ทุกหน่วยงานจึงควรให้ความร่วมอย่างจริงจัง เพื่อการควบคุมการบริโภคบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ...